ДГ №6 Вълшебен свят
Детска градина в град София, ж-к. Л. Толстой

Покана за участие в събрание за избор на нов Обществен съвет.

ПОКАНА

Към родителите, излъчени на родителските срещи, като представители от всички възрастови  групи за участие в събрание за избор на нов Обществен съвет към ДГ 6 "Вълшебен свят".

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каним Ви да присъствате на общо събрание за избор на нов обществен съвет към   ДГ № 6 "Вълшебен свят", който ще се проведе на 07.03.2023 г., от 17:30 часа в кабинета по музика на ДГ № 6 „Вълшебен свят“, с адрес: гр. София, район „Надежда“ ул. „Генерал Жостов“ №1 при следния дневен ред:

 1. Представяне на същността и работа на Обществения съвет.
 2. Избор на членовете на Обществения съвет.
 3. Избор на резервни членове на Обществения съвет.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за:

✓ подпомагане развитието на детската градина и училището;

✓ граждански контрол на управлението на детската градина и училището.

Подробна информация за статута и правомощията на обществения съвет е публикувана в прикачения файл  -  Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата и на интернет страницата на детската градина.

ИНСТРУКЦИЯ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Благодарим Ви, че ще присъствате на събранието и участвате в излъчването на представители в обществения съвет към ДГ № 6 "Вълшебен свят". При упражняване на Вашето право на глас, моля, имайте предвид следните нормативни регламенти:

 1. За представители на родителите могат да бъдат избрани:
 • родители на деца от детската градина;
 • професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца от детската градина.
 1. Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са родители на деца от детската градина.
 2. В събранието на родителите може да участва с право на глас само един родител на дете.
 3. За член на обществения съвет всеки родител може да предложи:
 • себе си;
 • друг родител на дете в детската градина;
 • професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца от детската градина.
 1. На събранието на родителите се избират и резервни членове, които могат да бъдат само родители на деца от детската градина.

Броят на резервните членове не може да е повече от броя на представителите на родителите в обществения съвет.

 1. Участието на членовете в обществения съвет е:
 • на доброволни начала;
 • безвъзмездно.
 1. Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:
 • осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • член на настоятелството на детската градина или на училището;
 • в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.