ДГ №6 Вълшебен свят
Детска градина в град София, ж-к. Л. Толстой

Мисия и визия

     Гарантиране на равен шанс на децата при постъпването им в училище, независимо от техните социални, етнически, религиозни и семейни различия чрез приоритетно овладяване на българския език като основа на социално – комуникативната образователна среда.

     Усвояване и формиране на национални и общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на всяко дете и усвояване на правила и норми за здравословен начин на живот.

     Възпитание и обучение на децата според държавните образователни стандарти, българските традиции и стандартите на ЕС в духа на демократичните ценности и между културно възпитание и образование.

    Чрез игри, занимания и развлечения,  децата да се учат да бъдат новатори и творци, да танцуват, да пеят, да мечтаят, да мислят и да се съревновават, да имат мечти и да се борят за тях.

    Осигуряване на професионално подготвено от учителите пространство за игра, познание, общуване и творчество, като желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото.

    Утвърждаване на Детска градина № 6 „ Вълшебен свят“ като конкурентно способно детско заведение с екип от квалифицирани и  високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене при осъществяване на учебната дейност за формиране на знания и личностни умения у децата за активно взаимодействие със заобикалящата ги среда, уважение и зачитане на гражданските права и отговорности на другите.

sun