ДГ №6 Вълшебен свят
Детска градина в град София, ж-к. Л. Толстой

Декларация за информирано съгласие

Уважаеми родители, след началото на новата учебна година е необходимо да се попълни декларация за информирано съгласие с дата 15.09.2020 година. Някои са попълвали такава декларация при възобновяване на посещението си в детската градина. За новата учебна година трябва да се попълни отново.

ДЕТСКА ГРАДИНА № 6 „ВЪЛШЕБЕН СВЯТ“
ул. “Генерал Жостов” № 1, ж.к. “Толстой”, гр. София – 1220
телефон/факс: ++359 2 938 30 34; телефон: ++359 2 938 70 08
E-mail:odz6sofia@abv.bg

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/ата……………………………………………………………………………………………………………………..
/ трите имена на родителя/

в качеството на родител на…………………………………………………………………………………………………………….
/ трите имена на детето/

от група………………………………………………………………………………

ЗАПОЗНАТ/а СЪМ, ЧЕ:

• не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на Детска градина № 6
„ Вълшебен свят“ и решението да го направя е изцяло мое;
• детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за не разпространение на заразни заболявания, в т.ч. и COVID – 19;
• трябва да следя температурата на детето си, да го оставя в къщи и да се консултирам с личния лекар при температура, по – висока от 37,3 С и / или грипоподобни симптоми;
• при необходимост от консултация с екипа на детската градина да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства;
• е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция в и извън институцията;

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на Детска градина № 6 „ Вълшебен свят“ за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната.
2. Не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни.
3. Не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID – 19.
4. При промяна на декларираните обстоятелства, относно здравословното състояние на детето ми, веднага ще уведомя директора на Детска градина № 6 „ Вълшебен свят“ и ще преустановя посещението му в нея.

Дата:……………………………. Подпис:……………………